หมายเลขโทรศัพท์ไม่ต้องใส่เลข 0 ตัวแรก ตัวอย่าง 942154148